18-ieji (2011–2012) mokslo metai

 

I

Vasaros mokymo sesija 2011 m. birţelio 17–30 dienomis

Vasaros mokymo ketvirtis 2011 m. birţelio 17 d. – spalio 10 d.

II

Rudens mokymo sesija 2011 m. spalio 10–16 dienomis

Rudens mokymo ketvirtis 2011 m. spalio 10 d. – 2012 m. sausio 9 d.

III

Ţiemos mokymo sesija 2012 m. sausio 9–15 dienomis
Ţiemos mokymo ketvirtis 2012 m. sausio 9 d. – 2012 m. kovo 12 d.

IV

Pavasario mokymo sesija 2012 m. kovo 12–18 dienomis