Lietuvos moksleiviø XIII fizikos èempionatas

2001 12 01, Kaunas, Klaipëda, Ðiauliai, Vilnius

 

UÞDUOTYS IR SPRENDIMAI

REZULTATAI

 

2001-øjø metø gruodþio 1 dienà jau tryliktàjá kartà Lietuvos moksleiviai rinkosi á Fizikos èempionatà, kuris vyko Vilniaus Senamiesèio vidurinëje mokykloje, Kauno „Saulës“ gimnazijoje, Ðiauliø Dubijos pagrindinëje mokykloje ir Klaipëdos „Aukuro“ vidurinëje mokykloje. Èempionate dalyvavo 1008 moksleiviai (pernai 1055). Dvyliktokø dalyvavo 235, vienuoliktokø – 269, deðimtokø – 228, devintokø – 252, 6 aðtuntokai ir vienas ðeðtokas (17 savo klasæ uþmirðo paraðyti).

Moksleiviams kaip ir kasmet buvo pateikta deðimt ávairaus sunkumo uþdaviniø, kuriems iðspræsti jie turëjo keturias valandas. Vienas uþdavinys vertinamas deðimèia taðkø. Uþdavinius rengë Vilniaus universiteto, Vilniaus pedagoginio universiteto, Ðiauliø pedagoginio universiteto ir Kauno Vytauto Didþiojo universiteto dëstytojai. Darbø taisymo tvarka tokia pati kaip ir pernai – vienà uþdaviná visiems moksleiviams taisë tas pats þmogus. Darbø vertinimo komisija: prof. Antanas Rimvydas Bandzaitis (1, 5), dr. Romas Baubinas (7, 9), doc. Jonas Algirdas Martiðius (2), doc. Jurgis Storasta (10), dr. Stasys Tamoðiûnas (3), mokytoja ekspertë Saulë Vingelienë (4), doc. Aloyzas Þindulis (6, 7). 

Èempionu tapo Vilniaus tiksliøjø gamtos ir technikos mokslø licëjaus moksleivis Vytautas Liuolia, surinkæs 97 taðkus. Èempiono mokytojas – Vidas Kudzmanas. Vytautas Liuolia taip pat mokosi ypatingai gabiø moksleiviø mokykloje „Fizikos Olimpas“. 2001-øjø vasarà jis dalyvavo tarptautinëje fizikos olimpiadoje. Nuo èempiono tik trim taðkais atsiliko tos paèios mokyklos moksleivis Dalius Tauraitis. Geriausias tarp vienuoliktokø – Þymantas Darbënas, mokosi Kauno technikos universiteto gimnazijoje. Jis surinko 84 taðkus. Geriausias deðimtokas – Donatas Majus ið Plungës „Ryto“ vidurinës mokyklos, mokytojo A. Lukavièiaus mokinys, surinko taip pat 84 taðkus. Pernai jis buvo geriausiu devintoku. Donatas taip pat mokosi ypatingai gabiø moksleiviø mokykloje „Fizikos Olimpas“. Geriausias devintokas Maksimas Jeskeviè ið Visagino „Gerosios vilties mokyklos“. Jis surinko 38 taðkus. Geriausias aðtuntokas surinko 13 taðkø.. Ið viso apdovanota 23 devintokai, 9 deðimtokai, 16 vienuoliktokø ir 15 dvyliktokø. Tarp apdovanotøjø nemaþai „Fizikos Olimpo“ moksleiviø. I-ø ir II-ø vietø laimëtojai pakviesti á jubiliejinæ 50-àjà Lietuvos moksleiviø fizikos olimpiadà. 

Tarp èempionato dalyviø buvo 61 (pernai 21) „turistas” – moksleivis, nesurinkæs nei vieno taðko (vienà taðkà buvo galima gauti uþ teisingai paraðytà formulæ).

11-ojo, 12-ojo ir 13-ojo èempionatø statistika:

 

Eil.

Nr.

Miestas,

rajonas

Dalyviø

skaièius

Taðkø vidurkis

(vienam dalyviui)

Trijø geriausiø

darbø vidurkis

Geriausiø 9-12

klasiø darbø

vidurkis

Apdova-

nojimai

11

12

13

11

12

13

11

12

13

11

12

13

11

12

13

 1

 Vilnius

  245

 250

 216

 16,8

 16,4

 19,5

 86,3

 76

 92,7

 63,8

 54

 62,8

 18

 22

 21

 2

 Kaunas

  240

 189

 174

 13,2

 11,4

 12,1

 81

 54

 63,6

 48,3

 44

 56

 6

 5

 6

 3

 Ðiauliai

  85

 71

 82

 16,5

 13,3

 14,1

 79,7

 34

 47

 48,8

 30,5

 39,5

 3

 2

 5

 4

 Plungë

  2

 29

 24

 23

 18,5

 22,3

 –

 59,3

 68,3

 –

 42,8

 51,8

 –

 5

 4

 5

 Maþeikiai

  23

 12

 6

 27,8

 36

 55,2

 68,7

 60,7

 78,3

 43

 47,3

 –

 3

 7

 3

 6

 Panevëþys

  14

 15

 15

 17,1

 14,3

 23,9

 44

 29

 56,3

 33,5

 20

 32

 –

 –

 3

 7

 Raseiniai

  –

 8

 16

 –

 14,6

 17,6

 –

 23,7

 31

 –

 –

 25

 –

 –

 3

 8

 Visaginas

  36

 35

 44

 31,1

 19,7

 16

 71,7

 60,3

 40,7

 48,2

 40,3

 33,5

 3

 4

 3

 9

 Klaipëda

  75

 152

 123

 14,8

 10,7

 14,3

 50,7

 49

 64,3

 45

 32,3

 42,3

 2

 3

 3

 10

 Utena

  24

 16

 20

 28,3

 18,6

 19,8

 68,7

 35,3

 56

 35,1

 27,3

 38,3

 2

 1

 2

 11

 Zarasai

  –

 –

 1

 –

 –

 58

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 1

 12

 Pasvalys

  –

 5

 6

 –

 31

 33

 –

 37,7

 50,7

 –

 32,8

 36,5

 –

 1

 1

 13

 Këdainiai

  8

 7

 1

 28,5

 23

 32

 49

 32,3

 –

 –

 –

 –

 1

 –

 1

 14

 Gargþdai

 

 

 13

 

 

 25,2

 

 

 42

 

 

 33,5

 

 

 1

 15

 Ðilutë

  –

 16

 14

 –

 10,3

 17,1

 –

 28,3

 43

 –

 –

 34

 –

 –

 1

 16

 Palanga

  1

 19

 19

 57

 8,7

 14,3

 –

 22,7

 31,3

 –

 14,8

 26

 –

 1

 1

 17

 „Neþiniukai“

  7

 3

 27

 16,9

 5

 14

 30,3

 5

 32

 –

 –

 30,8

 –

 –

 1

 18

 Ðirvintos

  10

 23

 21

 12,9

 8,3

 13,9

 29,1

 21,7

 42,3

 25,4

 18

 33,5

 1

 1

 1

 19

 Elektrënai

  3

 10

 9

 28,7

 10,5

 13,9

 28,7

 18,3

 26,7

 –

 –

 –

 –

 –

 1

 20

 Alytus

  1

 4

 2

 11

 27

 34,5

 –

 29,7

 –

 –

 –

 –

 –

 1

 –

 21

 Kaiðiadorys 

  1

 2

 2

 5

 16

 34

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 22

 Skuodas

  –

 –

 1

 –

 –

 31

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 23

 Kretinga

  11

 12

 6

 40,9

 22,8

 28

 76,3

 44

 41,3

 49,5

 32

 30,8

 4

 2

 –

 24

 Kazlø Rûda

  –

 –

 4

 –

 –

 26,8

 –

 –

 31

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 25

 Molëtai

  6

 6

 7

 12,1

 28,2

 26,6

 19

 38,3

 43

 –

 –

 –

 1

 1

 –

 26

 Radviliðkis

  12

 17

 7

 28,9

 17,5

 26,3

 62,6

 39,3

 37,3

 33

 25,5

 –

 –

 –

 –

 27

 Tauragë

  10

 9

 9

 13

 16,8

 26

 31,6

 26,3

 42,7

 18

 23

 35

 –

 1

 –

 28

 Akmenës raj.

  –

 –

 1

 –

 –

 19

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 29

 Jonava

  –

 –

 1

 –

 –

 19

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 30

 Ðilalë

  –

 –

 1

 –

 –

 19

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 31

 Saugai

 

 

 1

 

 

 19

 

 

 –

 

 

 –

 

 

 –

 32

 Jurbarkas

  7

 2

 4

 13,3

 43,5

 18,3

 27

 –

 20,3

 –

 –

 –

 1

 1

 –

 33

 Telðiai

  10

 21

 16

 15,4

 14,1

 17,1

 34,3

 30,3

 28

 25,3

 24,8

 25,8

 –

 2

 –

 34

 Ylakiai

  –

 –

 3

 –

 –

 17

 –

 –

 17

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 35

 Kelmë

  –

 7

 7

 –

 17,3

 16,1

 –

 26,3

 27,3

 –

 –

 21,5

 –

 –

 –

 36

 Pabradë

 

 

 2

 

 

 15,5

 

 

 –

 

 

 –

 

 

 –

 37

 Þemaièiø Naumiestis

  –

 –

 5

 –

 –

 15,4

 –

 –

 20,3

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 38

 Þagarë

  –

 –

 1

 –

 –

 15

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 39

 Naujoji Akmenë

  –

 2

 3

 –

 8,5

 14

 –

 –

 14

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 40

 Tytuvënai

 

 

 1

 

 

 14

 

 

 –

 

 

 –

 

 

 –

 41

 Joniðkis

  4

 3

 4

 8,25

 8

 13,3

 10

 8

 16,3

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 42

 Babtai

  –

 –

 1

 –

 –

 12

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 43

 Rokiðkis

  –

 11

 6

 –

 14

 11,7

 –

 24,3

 16,7

 –

 17,5

 –

 –

 –

 –

 44

 Veisiejai

 

 

 2

 

 

 11,5

 

 

 –

 

 

 –

 

 

 –

 45

 Veivirþënai

 

 

 7

 

 

 9,14

 

 

 14

 

 

 –

 

 

 –

 46

 Juodupë

 

 

 2

 

 

 9

 

 

 –

 

 

 –

 

 

 –

 47

 Anykðèiai

  6

 11

 10

 18,7

 12,4

 6,7

 31,7

 25,3

 13

 13,3

 –

 –

 –

 –

 –

 48

 Lentvaris

 

 

 5

 

 

 6,4

 

 

 9

 

 

 –

 

 

 –

 49

 Joniðkio raj.

  –

 2

 3

 –

 10

 6,3

 –

 –

 6,3

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 50

 Rûdiðkës

  –

 –

 7

 –

 –

 6

 –

 –

 9,3

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 51

 Kurðënai

 

 

 18

 

 

 5,83

 

 

 14,7

 

 

 12,3

 

 

 –

 52

 Ðvenèionëliai

 

 

 4

 

 

 5

 

 

 6,3

 

 

 –

 

 

 –

 53

 Raudondvaris

 

 

 1

 

 

 5

 

 

 –

 

 

 –

 

 

 –

 54

 Maiðiagala

 

 

 9

 

 

 4,78

 

 

 9,3

 

 

 –

 

 

 –

 55

 Birþai

  –

 –

 9

 –

 –

 3,7

 –

 –

 8,3

 –

 –

 6,5

 –

 –

 –

 56

 Kuþiai

 

 

 3

 

 

 1,3

 

 

 1,3

 

 

 –

 

 

 –

 57

 Tauragnai

 

 

 2

 

 

 0,5

 

 

 –

 

 

 –

 

 

 –

 58

 Druskininkai

  3

 –

 –

 31,7

 –

 –

 31,7

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 59

 Jaðiûnai

  –

 2

 –

 –

 2,5

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 60

 Kaiðiadoriø raj.

  –

 2

 –

 –

 18

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 61

 Kudirkos Naumiestis

  –

 1

 –

 –

 10

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 62

 Marijampolë

  1

 2

 –

 50

 29

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 63

 Maþeikiø raj.

  –

 5

 –

 –

 13,4

 –

 –

 15,3

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 64

 Radviliðkio raj.

  –

 5

 –

 –

 12,8

 –

 –

 16,3

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 65

 Ðakiø raj.

  3

 –

 –

 24,3

 –

 –

 24,3

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 66

 Ðirvintø raj.

  –

 5

 –

 –

 4,6

 –

 –

 6,3

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 67

 Ðvenèionys

  1

 1

 –

 44

 6

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 68

 Trakai

  3

 9

 –

 9,3

 8,3

 –

 9,3

 13

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 69

 Ukmergë

  –

 2

 –

 –

 6,5

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 70

 Varëna

  –

 2

 –

 –

 14,5

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 71

 Vilkaviðkis

  1

 1

 –

 43

 7

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 72

 Klaipëdos raj.

  –

 16

 

 –

 19,5

 

 –

 51

 

 –

 36,3

 

 –

 2

 

73

 Ðiauliø raj.

  8

 22

 

 18,3

 5,9

 

 34,3

 25,7

 

 –

 16,5

 

 –

 –

 

74

 Telðiø raj.

  –

 2

 

 –

 5,5

 

 –

 –

 

 –

 –

 

 –

 –

 

75

 Trakø raj.

  –

 8

 

 –

 4,6

 

 –

 8,3

 

 –

 –

 

 –

 –

 

76

 Vilniaus raj.

  5

 10

 

 26,4

 10,3

 

 32,7

 22

 

 –

 18

 

 1

 1

 

            Ðiemet renkant statistikà buvo atsisakyta grupuoti pagal rajonus, todël kad daþnas moksleivis ant sàsiuvinio nurodo tik miestelio ar gyvenvietës pavadinimà, be to, atsiranda galimybë tarpusavyje palyginti ne tik miestø, bet ir miesteliø rezultatus. Surinktø taðkø vidurkiai ir geriausiøjø rezultatai akivaizdþiai patvirtina, kad 12-ojo èempionato uþduotys buvo sunkesnës. 

13-ojo èempionato uþduoèiø vertinimo vidurkiai:

Uþdavinys

 Klasë

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 Visø uþdaviniø

vidurkis

8

 0,7

 1,3

 0

 1,1

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 3,14

9

 2,2

 0,9

 0,1

 4,5

 2,1

 0,1

 0,1

 0

 0,4

 0

 10,4

10

 2,1

 2,3

 0,3

 3,8

 2,3

 0,9

 0,3

 0,4

 0,6

 0

 12,9

11

 2,8

 2,5

 0,6

 4,9

 3,3

 0,7

 0,2

 0,3

 1,8

 0,5

 17,7

12

 3,4

 2,9

 0,7

 5,2

 4

 1,4

 1,8

 1,7

 2,2

 0,7

 24

Bendra

 2,6

 2,1

 0,4

 4,6

 2,8

 0,8

 0,6

 0,6

 1,2

 0,3

 16,1

 

Saulë Vingelienë

 

 

Pastaba: ði informacija interneto svetainëje www.olimpas.lt skelbiama nuo 2004 04 23.