2005-2006 mokslo metų ŽIEMOS KETVIRČIO  NAMŲ DARBAI

MOKYKLOS „FIZIKOS OLIMPAS“ 14 laidos I kurso moksleiviams

Dinamikos ir statikos namų darbai

  

I. Išspręskite A. Bandzaičio, R. Baubino ir P. Bogdanovičiaus „Olimpiadinio fizikos uždavinyno“ visus Dinamikos ir pirmuosius 12 Statikos uždavinius (iš viso 42 uždaviniai). 

 

II. Išspręsti  iš V. Kaminsko ir J.A. Martišiaus „Materialaus taško dinamika“ konspekto šiuos penkis uždavinius: 8 psl. 3 užd.; 17 p. 2; 26 p. 3; 36p,.2; 41 p. 2. 

 

III. Išspręsti žemiau atspausdintus uždavinius (S. Jakutis,“ Olimpiadinis fizikos uždavinynas“):

1.2.4. Traukinys, važiuojantis v = 72 km/h greičiu, prieš stotį pradedamas stabdyti pastoviu pagreičiu. Koks yra nepavojingas miegantiems keleiviams mažiausias traukinio stabdymo laikas? Trinties į lentyną koeficientas μ = 0,2.

1.2.5. Sviedinys išmestas vertikaliai aukštyn greičiu v1. Ant žemės jis nukrito greičiu v2. Oro pasipriešinimo jėga, judant sviediniui, tiesiog proporcinga jo greičiui. Raskite sviedinio lėkio trukmę. (XIX sąjunginė olimpiada, 1985.)

1.2.6. Laivo modeliui smūgiu suteikiąs v0=10 m/s greitis. Ju­dantį modelį veikia vandens pasipriešinimo jėga, proporcinga greičiui: F=—kv. Modelio masė m= 0,5 kg, k=0,5 kg/s. 
a) Raskite modelio nueitą kelią per laiką, kol jo greitis sumažėja perpus. b) Raskite modelio nueitą kelia iki sustojant. 

1.2.14. Per skridinį, įtvirtintą stalo krašte, permesta virvė, jungianti du pasvarus, kurių masė m ir M. Stalas juda pagreičiu b į viršų. Raskite pasvaro m pagreitį a Žemės atžvilgiu. Į trintį ir skridinio masę nekreipkite dėmesio.   

 

IV. Taip pat  išspręsti žemiau atspausdintus uždavinius (5 uždaviniai):

(1) Lakūnas Kairys skrenda virš ežero v= 400 km/h greičiu horizontalioje plokštumoje apskritimu, kurio spindulys R =600 m. Lėktuve įtvirtintoje stiklinėje yra vandens. Pavaizduokite to vandens paviršiaus orientaciją. Kokį kampą α ji sudaro su ežero paviršiumi? Gaukite algebrinę formule ir skaitinį rezultatą. Brėžinį nubrėžkite ir paaiškinkite inercinėje ir neinercinėje atskaitos sistemoje.

 

(2) Į plyšį įkalti du pleištai. Vieną jų spaudžia jėga P. Kokiam trinties tarp pleišto ir plyšio paviršiaus koeficientui esant, antrasis pleištas pradės kilti aukštyn? Pleištų sunkio ir trinties tarp jų jėgos nepaisykite. Kiekvieno pleišto kampas 
lygus a. 

(3) Minosvaidis stovi  8100 m atstumu nuo vertikalaus skardžio, kurio aukštis 105 m. Minosvaidžiu nori pataikyti į taikinį, pasislėpusį  už skardžio. Kiek arčiausia prie skardžio pagrindo gali nukristi mina, jeigu jos pradinis greitis lygus 300 m/s? {Ats.63 m)

 

(4) Per audrą įvirto į ežerą vienalytis medinis stulpas, kaip parodyta pav. CD=k*AD. Kuri dalis x viso stulpo yra vandenyje? Vandens ir stulpo tankiai qv ir q.  

 

 

(5) Vaikas, sėdėdamas ant rogučių, nori privažiuoti prie medžio, traukdamas rankomis permestą per skridinius virvutę, kaip parodyta pav. Kokiam mažiausiam trinties koeficientui μ tarp vaiko ir rogučių esant, rogutės pradės slysti? Rogučių masė m=5 kg, vaiko masė M=50 kg, trinties koeficientas tarp rogučių ir sniego μ=0,01, kampas α=30o

 

V. Atlikite dvi eksperimentines užduotis.

1) Naudodami tik liniuote ir žinomo sunkio svarstį, nustatykite lentos sunkį.

2) Pasidarykite arba, jei turite, paimkite bet kokios medžiagos vienalytį stačiakampi tašelį, kurio aukštis keletą kartų didesnis už ilgį ir plotį. Dar galite naudoti siūlą ir liniuotę. Su tomis priemonėmis nustatykite trinties koeficientą tarp tašelio ir kokio nors horizontalaus paviršiaus.

Abu bandymus aprašykite teoriškai ir pateikite matavimo duomenis. 

 

VI. Perskaitykite Z. Žemaičio knygelę „Izaokas Newtonas - jo gyvenimas ir darbai“ ir parašykite 2 puslapių santrauką.

Visi teisingi užduočių sprendimai vertinami vienodai – po 10 balų.

Užduotis parengė mokyklos dėstytojas dr. Vytautas Lapeika, n. tel. 8-5 2757784.

Iki 2006 02 05 I dalies, iki 2006 03 05  II–VI dalių užduočių sprendimus 
išsiųskite mokyklos adresu 
Saulėtekio al. 9, III rūmai, 200 kab., LT-10222 Vilnius, 
ant voko papildomai užrašę „Dr. V. Lapeikai“
 

Pastaba: pavėluotai išsiųsti užduočių sprendimai netikrinami ir nevertinami.