π

Taisyklės

Nurodymai norintiems dalyvauti pasauliniame skaičiaus Pi rašymo iš atminties rezultatų registravime interneto svetainėje www.pi-world-ranking-list.com 

 1. Visos išvardintos sąlygos turi būti įvykdytos.
 2. Kiekvienas, norintis dalyvauti, turi laikytis šių taisyklių. Parašytų skaitmenų kiekis turi būti ne mažiau nei 20.
 3. Norint užsiregistruoti, reikia užpildyti pateiktą formą.
 4. Kad būtų patvirtintas registravimas, formą turi pasirašyti mažiausiai 2 liudininkai.
 5. Kiekvienas liudininkas turi būti ne jaunesnis nei 18 metų (tai nėra būtina sąlyga dalyviui).
 6. Liudininkai turi būti nešališki ir negiminingi su dalyviu.
 7. Kiekvienas liudininkas turi pateikti savo pilną vardą, pavardę ir adresą bei pasirašyti formą.
 8. Kaip patvirtinamąją proceso dalį pateikiant formą prašome pridėti asmens nuotrauką. Nuotrauka bus publikuojama tik esant sutikimui.
 9. Iškilus neaiškumams dėl dalyvavimo, Jūsų gali paprašyti papildomos informacijos. Kitaip Jūsų registracija gali būti nepatvirtinta.
 10. 10.000 ir daugiau skaitmenų rašymo registracija turi būti papildomai patvirtinta akademiniu lygiu liudininkų mokslininkų. Tai gali būti ir oficialus asmuo, pareigūnas, kaip pavyzdžiui, advokatas, notaras ir pan., kuris privalo dalyvauti ir paliudyti dalyvavimą. Jei tai neįmanoma, susisiekite su pasaulinio registravimo organizatoriais.
 11. Siekiant užtikrinti renginio patikimumą, galimi šių taisyklių pakeitimai.
 12. Asmeninė dalyvių informacija nebus naudojama jokiais pašaliniais tikslais, tik dalyvavimui patvirtinti. Jei jūs pageidaujate, kad jūsų el.pašto adresas būtų naudojamas kaip nuoroda, pažymėkite tai formoje tam skirtoje vietoje.
 13. Bet kokie teisiniai veiksmai yra visiškai netaikytini.
 14. Atidžiai perskaitę taisykles būsite pasiruošę registruotis.

Šis tekstas interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiamas nuo 2008 04 10 yra vertimas iš tokio teksto:

In order to participate in the Pi World Ranking List,

 1. All the following conditions must be fulfilled.
 2. Anyone who wishes to enter a previous performance may do so, provided he/she also follows the rules. The minimum number of digits is 20.
 3. To register a performance, complete the form.
 4. At least two witnesses must sign the form to verify the performance.
 5. Each witness must be at least 18 years old. (This is not necessary for the memorizer him/herself.)
 6. The witnesses must be independent and not related to the performer.
 7. Each witness must give his full name and address and sign the form.
 8. As part of the confirmation process, please include a photo when submitting the form. The photo will only be published on request.
 9. If there is any doubt about the performance, you may be asked for additional information or the registration may not be recognized.
 10. Performances of 10,000 digits or more must be certified by an additional academic or scientific witness. Alternatively this may be an official such as a lawyer, notary, or minister, who must be present and certify the performance. If this is absolutely impossible, please contact us.
 11. While these rules were put together carefully, they might be modified if necessary to make the list more authentic.
 12. The personal information about the contestants is used to confirm the performance and will not be used otherwise. If you wish a link to your email address to be included on the list, please include it in the space provided on the form.
 13. Any legal action is absolutely excluded.
 14. After carefully reading the rules, you will be ready to register.