Lietuvai reikia šviesių protų 

Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

Vilniaus universiteto fizikos fakulteto dekano prof. Jūro Banio atviras laiškas Tautos fondo tarybos pirmininko pavaduotojui Jurgiui Valaičiui

Gerbiamasis J.Valaiti, jau šeštus metus kiekvieną mėnesį Jūs kreipiatės į Lietuvos mokytojus, keldamas jiems aktualius uždavinius tautinio ir demokratinio ugdymo baruose, prašote politikų, visuomenės veikėjų, net paties Prezidento Valdo Adamkaus susirūpinti lietuviškojo švietimo ateitimi. Ir ne lik žodžiais, bet ir darbais remiate mokyklas, aukštųjų mokyklų gabiems studentams skiriate stipendijas. Tautos fondo vykdomo mokyklų įdukrinimo problema – ryškus liudijimas, jog išeivija nuoširdžiai ir jautriai rūpinasi jaunimo ugdymu.

Mes, gyvenantys Lietuvoje, privalome įvertinti Jūsų pastangas, prisidėti prie Tautos fondo vykdomų projektų. Šiuo laišku noriu atkreipti Jūsų dėmesį į ypač svarbią švietimo grandį – gabių jaunuolių paieškas tiek Lietuvos kaimuose, tiek miesteliuose, miestuose. Pabrėžiu kaimuose, nes kaimas dėl susiklosčiusių aplinkybių negali pasirūpinti gabių vaikų tinkamu ugdymu. O ir miestų mokyklų vaikams dėl nepakankamo dėmesio bendrojo lavinimo mokyklų tiksliųjų mokslų programoms neretai užvertos durys į mokslo olimpą. Todėl jau 1994 m. mūsų universiteto Fizikos fakultete įsteigta mokykla „Fizikos olimpas“. Susibūrę geriausieji šalies fizikai padeda bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams siekti aukščiausio išsilavinimo. Baigusieji „Fizikos olimpą“ be konkurso priimami į Fizikos fakultetą. Kaip parodė gyvenimas, „Fizikos olimpo“ auklėtiniai visur labai lengvai prigyja, sėkmingai studijuoja ne tik Lietuvos, bet ir užsienio aukštosiose mokyklose. Studijos jiems sekasi puikiai, o jas baigusieji papildo mokslininkų gretas. Tai vienas būdų atjauninti Lietuvos mokslininkų gretas.
Įdomios „Fizikos olimpo“ ištakos: ją sukūrė buvęs Fizikos fakulteto absolventas verslininkas Petras Jonušas. Tai jo mokiniai pirmieji pralaužė ledus į tarptautinį pripažinimą. Nuo pirmųjų lietuvio laimėtų tarptautinių fizikos olimpiadų medalių, kuriuos pelnė P. Jonušo, tada fizikos mokytojo Vilniaus 45-oje (dabar Viršuliškių) vidurinėje mokykloje mokinys Vincas Tamošiūnas 1989 m. fizikos olimpiadoje Varšuvoje ir 1991 m. Havanoje, prabėgo nemažai metų. Per juos medalių savininkų daugėjo, ypač jų pagausėjo, kai įsikūrė mokykla „Fizikos olimpas“.

Mokykla „Fizikos olimpas“ negauna jokių papildomų Vyriausybės skiriamų lėšų. Ji gyvena iš „savęs“ – rėmėjų. Mokinių tėvų skirtomis lėšomis. Petras Jonušas, kurio iniciatyva buvo sukurta ši tiksliesiems mokslams gabių vaikų mokykla, savo lėšomis ją išlaikė, mokėjo dėstytojams algas, iš pradžių pajėgdavo apmokėti mokinių keliones į Vilnių, 
netgi maistui skirdavo kelis litus dienpinigių. Tai labai svari parama. Šio verslininko triūso vaisiais negalime piktnaudžiauti. Gaila, Lietuvos milijonieriams mažai rūpi tokios mokyklos kaip „Fizikos olimpas“. Į juos net nedrįstame kreiptis.

Gerb. Jurgi Valaiti, mano noras tik supažindinti Jus ir Tautos Fondą su savita gabių mokiniu ugdymo bei parengimo studijoms mokykla. Ir tik tiek. Pasilieku vien viltį, kad Tautos fondas įdukrins šia mokyklą, padės mums pasirūpinti vaikų iš kaimų kelionėmis į Vilnių. Juk gaila, kai sužinome, jog gabūs fizikai, matematikai jaunuoliai dėl lėšų stygiaus negali atvykti į „Fizikos olimpo“ užsiėmimus. Dėl sunkių gyvenimo sąlygų jie „miršta“ mokslui, užvertos jiems durys ir į studijas aukštojoje mokykloje.

Kai kas gąsdina, jog „Fizikos olimpą“ baigusieji pabėgs į užsienį – nutekės „šviesus protas“. Ar dėl to reikia bijoti? JAV Masačusetso technologijos instituto III kurse studijuojantis mūsų 2001 m. laidos absolventas Jurgis Pašukonis atvyko į tradicinį atvirą „Fizikos olimpo“ čempionatą ir tapo fizikos čempionu. Esu įsitikinęs, kad J. Pašukonis, kaip ir kiti pasaulio universitetuose studijuojantys jaunuoliai, sugrįš į Lietuvą, savo kilniais darbais, idėjomis, investicijomis prisidės prie valstybės ekonominio pakilimo. Taip, kaip prisidedate ir Jūs, kiti iškilūs, mokslus baigę užsienyje išeiviai mokslininkai.

Baigdamas šį kreipimąsi į Jus, linkiu Jums ir Tautos fondui geriausios sėkmės ir toliau rūpintis Lietuvos švietimu, jaunimo tautiniu ir demokratiniu ugdymu.

Pagarbiai -

prof. Jūras Banys

Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto dekanas

 

 

VL archyvo nuotrauka

Gerbiamasis profesoriau Jūrai Bany,

Jūsų laiškas mane ne tik sudomino, bet ir pradžiugino, nes sužinojau, kad Lietuvoje rūpinamasi gabių mokslui vaikų ugdymu, jų rengimu tarptautinėms varžytuvėms bei studijoms universitetuose. Labai malonu, kad atkreipėte dėmesį į kaimo mokyklas, pasidalijote rūpesčiais dėl jose besimokančių gabių vaikų likimų. 

Ačiū Jums! Savo darbais įrodote, kaip branginate ir puoselėjate kiekvieną gabų Lietuvos vaiką, tiesdami jam kelią į aukščiausius mokslo laimėjimus. Mane, kaip inžinierių, džiugina Jūsų nusistatymas gabių, linkusių į tiksliuosius mokslus jaunuolių atžvilgiu. Lietuvai reikalingi talentingi fizikai, matematikai, chemikai, kurie savo pasiekimais dėtų tvirtus pamatus Lietuvos valstybės šiai dienai ir rytdienai. Ieškokime jų, o atradę – ugdykime!

Didžiausios padėkos nusipelno Jūsų universiteto Fizikos fakulteto absolventas Petras Jonušas, kuris įkūrė prie fakulteto mokyklą „Fizikos olimpas“, puoselėja ją ir rūpinasi iki šios dienos. Tai tikras tautos patriotas, galvojantis, kaip gautą iš verslo pelną panaudoti geriems darbams, jaunimui ugdyti. Mokėkime tokius žmones pagerbti, jų pavyzdžiu skatinkime pasekti kuo daugiau verslininkų.

Tautos fondas, Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę, pakeitė savo veiklos pobūdį ir susitelkė prie svarbiausių Lietuvos valstybei įtvirtinti darbų – padėti Lietuvai jos sunkiame kelyje į visišką laisvę, demokratiją ir gerovę. Vykdytas projektas „Gyvoji istorija“, jau kelerius metus vykdomas „Lietuvos mokyklų įdukrinimas“, leidžiamas „Valstiečių laikraščio“ priedas „Tėviškės šviesa“, rengiami įvairūs konkursai – visa tai skiriama jaunimo tautiniam, demokratiniam ir doriniam ugdymui. Tai svarbiausia. Šalia to svarbu neatsilikti nuo kitų kraštų mokslo pažangos. Jūs rašote apie gabių tiksliesiems mokslams vaikų paieškas. Mes aptarsime Jūsų siūlomas mintis. Kodėl neparėmus gabių kaimo vaikų, nepalengvinus jų kelio į Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą?

Jūsų fakultete veikianti mokykla „Fizikos olimpas“ yra vilties spindulys ne vienam jaunuoliui. Kodėl dėmesys fizikai? Fizika ir matematika – visų mokslų motina. Ji man artima ir asmeniškai. Mokiausi Klaipėdos gimnazijoje, kurioje fiziką ir matematiką dėstė mano tėvas Jonas Valaitis.

Ne mane vieną nudžiugino žinios iš Lietuvos: jaunimas gausiai ir su meile pagerbė Sausio 13-osios aukas. Mokyklose, kaimų bendruomenėse irgi jaunimo pastangomis buvo prisiminti žuvusieji už laisvę. O Vasario 16-osios šventė taip pat mokinių, studentų buvo iškilmingai paminėta, prisimintas Lietuvos laisvės kelias, partizanų kovų prasmė. Tai Tautos fondui stiprina viltį, kad Lietuva brandina puikų jaunimą.

Jūsų, gerbiamas profesoriau Jūrai Bany, pastangos padėti gabiam jaunimui labai svarbios. Prie „Fizikos olimpo“ išsaugojimo norime prisidėti vienu ar kitu būdu, pavyzdžiui, apmokėdami užmiesčio vaikų jaunimo keliones į Vilnių. Tuo tikslu siunčiu 2000 litų – kaip savo asmeninį įnašą. Prisidės ir kiti TF nariai.

Linkiu Jums ir Jūsų puikios mokyklos „Fizikos olimpas“ dėstytojams geriausios sėkmės!

Nuoširdžiai

Jurgis Valaitis

Tautos fondo tarybos pirmininko pavaduotojas