FIZIKOS TURNYRO NUOSTATŲ 1-ASIS PRIEDAS

Reikalavimai fizikos turnyro užduočių sprendimams
rašyti ir siųsti

1. Fizikos turnyro užduočių sprendimų tekstas rašomas ir brėžiniai braižomi Microsoft Office Word 2003 (galima naudoti ir ankstesnes versijas, o naudojant vėlesnes versijas – dokumentą reikia išsaugoti pasirenkant 2003 metų versiją), grafikai braižomi Microsoft Office Excel pagalba, formulės rašomos su Microsoft Equations, teksto šriftas Times New Roman, raidžių dydis 12 pt.

2. Siunčiamo užduoties sprendimo dokumento įforminimas: 

1) Sprendimas turi būti rašomas į stačią puslapį (išsirenkama A4 portrait), visos paraštės (viršutinė, apatinė, kairė, dešinė) turi būti 20 mm pločio.

2) Viršutinėje puslapio antraštės eilutės (header) kairėje pusėje rašomas dokumento bylos (failo) vardas, o dešinėje pusėje įterpiamas puslapio numeris (Insert: Page number). Taip parašyta informacija bus matoma visuose siunčiamo dokumento puslapiuose.

3. Eksperimentinių užduočių papildomas reikalavimas: nufotografuokite tyrimų įrangą ir kartu su sprendimu atsiųskite nuotraukas, kuriose būtų aiškiai matoma visų skirtingų bandymų (a) vien tik įranga bandymo atlikimo metu ir (b) ta pati įranga kartu su greta esančiu eksperimentuotoju, t. y. su savimi.

4. Jei užduoties sąlygoje prašomi atsiųsti paveiksliukai arba nuotraukos, jos turi būti tik jpg formato (išimtinais atvejais gali būti ir gif formate) ir jie visi prieš siunčiant turi būti įkelti į siunčiamą dokumentą, geriausia į tame dokumente suformuotą „nematomą“ lentelę. Grafikai įkeliami į siunčiamą dokumentą ir siunčiami taip pat, kaip ir paveiksliukai ar nuotraukos. Atskirai nei nuotraukų, nei paveiksliukų, nei kitos informacijos nesiųsti, t. y. vieną siunčiamą sprendimą turi sudaryti tik viena byla. 

5. Paruošta siųsti sprendimo teksto dokumento byla išsaugoma suteikiant jai tokį vardą: užduoties numeris, sudarytas iš dviejų skaitmenų, atskirtų trumpu skyrybos („žodžių kėlimo“) brūkšneliu, pabraukimo brūkšnys, dalyvio vardas, pabraukimo brūkšnys, dalyvio pavardė ir siunčiamo dokumento bylos išsaugojimo vykdymo metu (komanda save as) kompiuterio automatiškai suteiktas bylos vardo pratęsimas .doc.

Šiame bylos varde (pavadinime) negali būti rašoma jokių tarpelių ir „lietuviškų“ (t. y. žymėtų diakritiniais ženklais) raidžių. Galima naudoti tik lotyniškos abėcėlės raides bei skaitmenis, pvz.: 1-5_stasys_tamosiunas.doc.

6. Prieš siunčiant parengtas sprendimų dokumentų bylas draudžiama jas archyvuoti.

7. Fizikos turnyro užduočių sprendimus reikia siųsti elektroninio pašto adresu fizikos.turnyras@gmail.com.

 

Šis tekstas interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiamas nuo 2007 11 28.

Tekstas iš dalies taisytas, pildytas 2007 11 30, 2008 06 26, 2013 12 03.