FIZIKOS TURNYRO RENGIMO SĄLYGOS

 1. Fizikos turnyras yra atvirasis neakivaizdinis mokyklinės fizikos užduočių sprendimo, fizikos žinių ir kitų žinių bei gebėjimų, reikalingų jo užduotims spręsti, mokomasis konkursas, kurio tikslas yra populiarinti fiziką ir plėtoti šios mokslo srities žinias, padėti mokiniams pasirinkti būsimą profesiją, objektyviai įvertinti ir palyginti turnyro dalyvių fizikos dalyko ir kitų dalykų, reikalingų fizikos turnyro užduotims spręsti, žinias ir gebėjimus, suteikti galimybę tarpusavyje pasivaržyti. Fizikos turnyras yra kasmetinis konkursas, rengiamas nuo 2007 metų.
 2. Fizikos turnyrą rengia itin gabių mokinių ugdymo viešoji įstaiga papildomo ugdymo mokykla „Fizikos olimpas“ (toliau šiose rengimo sąlygose – „Fizikos olimpas“, fizikos turnyro rengėjas), jo paskirta fizikos turnyro organizavimo, užduočių rengimo ir jų sprendimų vertinimo komisija, išvardyta 2-ajame šių rengimo sąlygų priede.
 3. Fizikos turnyre gali dalyvauti visi norintieji. „Fizikos olimpo“ moksleivių dalyvavimas turnyre yra PRIVALOMAS, o fizikos turnyro užduočių atlikimas yra prilyginamas privalomiems mokyklos moksleivių tarpsesijiniams namų darbams, kurie yra vertinami pažymiais, o pažymiai įrašomi į asmenines moksleivių mokymosi vertinimo knygeles. Jei „Fizikos olimpo“ moksleivis neatsiunčia užduoties sprendimo, jis tuo pačiu užduoties atsiuntimo terminu ir tuo pačiu sprendimų siuntimo adresu turi atsiųsti motyvuotą išsamų paaiškinimą, kodėl užduotis nespręsta ir neatsiųstas jos sprendimas. Fizikos turnyre negali dalyvauti jo užduočių rengėjai ir užduočių sprendimų vertintojai.
 4. Metinį Fizikos turnyrą sudaro 15 skirtingų užduočių (13 teorinių, 2 eksperimentinės), skelbiamų „Fizikos olimpo“ interneto svetainėje www.olimpas.lt pirmadieniais kas 3 savaitės. Pirmoji naujo turnyro užduotis skelbiama pirmąjį liepos pirmadienį, o paskutinė – kitų metų gegužės mėnesį. Jei numatomo užduoties skelbimo pirmadienis yra ne darbo (šventinė) diena, nauja užduotis skelbiama pirmą darbo dieną po to pirmadienio. 
 5. Fizikos turnyras dalinamas į du papildomai atskirai vertinamus etapus – dalis: pirmąją turnyro dalį, arba STARTĄ, sudaro 8 užduotys (7 teorinės ir 1 eksperimentinė), skelbiamos ir sprendžiamos tais pačiais – Fizikos turnyro pradžios – kalendoriniais metais, o antrąją turnyro dalį, arba FINIŠĄ, sudaro likusios 7 turnyro užduotys (6 teorinės ir 1 eksperimentinė).
 6. Pirmasis užduoties sprendimo atsiuntimas automatiškai reiškia jo siuntėjo registravimąsi dalyvauti fizikos turnyre. Pradėti dalyvauti fizikos turnyre galima bet kuriuo metu, pradedant spręsti užduotis, kurių sprendimų atsiuntimo terminai dar nesibaigę.
 7. Fizikos turnyro užduočių sprendimus dalyviai privalo pasirašyti savo tikruoju vardu ir pavarde arba slapyvardžiu (pseudonimu), kuriuos būtinai reikia parašyti kiekvieną kartą siunčiant sprendimus. Fizikos turnyro dalyvių, neparašiusių šių privalomų duomenų, sprendimai bus laikomi neatsiųstais, nebus tikrinami, o įvertinami 0 balų, vertinimų lentelėje pažymint brūkšneliu (-).
 8. Fizikos turnyro dalyvių užduočių sprendimai turi būti rašomi ir siunčiami pagal šių Fizikos turnyro rengimo sąlygų 1-ajame priede nustatytus reikalavimus. Dalyvių užduočių sprendimai turi būti išsiųsti fizikos turnyro rengėjui prie kiekvienos užduoties sąlygos pateikiamu adresu iki ten pat nurodyto jos sprendimų atsiuntimo termino. Vienos Fizikos turnyro užduoties sprendimo terminas yra iki 4 kalendorinių savaičių (28 dienų) nuo užduoties paskelbimo dienos.
 9. Kiekvienas atsiųstas užduoties sprendimas vertinamas 10 balų skalėje, vieno ženklo po kablelio tikslumu: visiškai geras sprendimas vertinamas 10 balų, o visiškai neteisingas, neatsiųstas ar pavėluotai atsiųstas sprendimas vertinami 0 balų. Neatsiųsti ar pavėluotai atsiųsti sprendimai vertinimų lentelėje žymimi brūkšneliu (-).
 10. Fizikos turnyro dalyvių užduočių sprendimų vertinimai skelbiami interneto svetainėje www.olimpas.lt, nenurodant dalyvių tikrų vardų, pavardžių ar pseudonimų: kiekvienam dalyviui suteikiamas viešai neskelbiamas skaitmeninis kodas – eilės numeris. Fizikos turnyro dalyviui suteiktas skaitmeninis kodas nusiunčiamas jam asmeniškai tuo adresu, iš kurio jis siunčia užduočių sprendimus.
 11. Kiekvienais metais tų metų fizikos turnyro nugalėtojai skelbiami ir garbingais titulais bei vertingais prizais apdovanojami birželio mėnesį, „Fizikos olimpo“ mokslo metų baigimo renginio metu. Apdovanojamas absoliutus turnyro nugalėtojas, taip pat gali būti apdovanojami įvairų atskirų dalyvių grupių nugalėtojai: visų „Fizikos olimpo“ mokyklos moksleivių ir atskirų mokyklos kursų nugalėtojai, „Fizikos olimpo“ absolventų grupės nugalėtojai, visų mokinių, ne „Fizikos olimpo“ moksleivių, grupės nugalėtojai ir atskirų moksleivių klasių grupių nugalėtojai, fizikos studentų grupės nugalėtojai, fizikos mokytojų grupės nugalėtojai, fizikos dėstytojų ir mokslininkų grupės nugalėtojai, fizikos mėgėjų grupės nugalėtojai, pavėlavusių į fizikos turnyro pradžią dalyvių grupės nugalėtojai, geriausiai eksperimentines užduotis atlikę dalyviai, Fizikos turnyro STARTO ir FINIŠO nugalėtojai, kitų grupių nugalėtojai, taip pat gali būti teikiami įvairių kitų nominacijų specialieji prizai ir apdovanojimai. 
 12. Pagrindinis fizikos turnyro prizas, įteikiamas dalyviui, tų metų fizikos turnyre geriausiai iš visų dalyvių atlikusiam skelbtas užduotis ir surinkusiam bendrą didžiausią sprendimų vertinimų balų sumą, yra ASMENINIS NEŠIOJAMASIS KOMPIUTERIS.
 13. Fizikos turnyro rengimo sąlygos jo rengėjo gali būti keičiamos ir pildomos, apie tai informuojant interneto svetainėje www.olimpas.lt.

 

Šis tekstas interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiamas nuo 2007 08 31.

Tekstas iš dalies taisytas, pildytas 2007 10 16, 10 19, 11 08, 11 27, 11 30, 2008 01 29, 04 18, 06 06, 06 26, 07 15, 10 28, 12 02, 12 17, 2009 04 15, 07 07, 2013 11 25.

 

* Prieš įrašant į moksleivių mokymosi vertinimo knygeles šių namų darbų atlikimo įvertinimą, kiekvieno fizikos turnyro dalyvio – „Fizikos olimpo“ moksleivio – kiekvienos užduoties įvertinimas perskaičiuojamas į mokymosi vertinimo balus (pažymius):

kiekvieno kurso geriausiai išsprendusio užduotį moksleivio tos užduoties įvertinimas prilyginamas 10 mokymosi vertinimo balų ir apskaičiuojamas tokio balų perskaičiavimo koeficientas: 10 balų dalinama iš geriausiai išsprendusio užduotį moksleivio tos užduoties įvertinimo. Iš šio koeficiento dauginami ir tokiu būdu perskaičiuojami į mokymosi vertinimo balus visų to kurso moksleivių tos užduoties sprendimų vertinimo balai.