FIZIKOS TURNYRO RENGIMO SĄLYGOS

 1. Fizikos turnyras yra atvirasis neakivaizdinis mokyklinės fizikos užduočių sprendimo, fizikos žinių ir kitų žinių bei gebėjimų, reikalingų jo užduotims spręsti, mokomasis konkursas, kurio tikslas yra populiarinti fiziką ir plėtoti šios mokslo srities žinias, padėti mokiniams pasirinkti būsimą profesiją, objektyviai įvertinti ir palyginti turnyro dalyvių fizikos dalyko ir kitų dalykų, reikalingų fizikos turnyro užduotims spręsti, žinias ir gebėjimus, suteikti galimybę tarpusavyje pasivaržyti. Fizikos turnyras yra kasmetinis konkursas, rengiamas nuo 2007 metų.
 2. Fizikos turnyrą rengia itin gabių mokinių ugdymo viešoji įstaiga papildomo ugdymo mokykla „Fizikos olimpas“ (toliau šiose rengimo sąlygose – „Fizikos olimpas“, fizikos turnyro rengėjas), jo paskirta fizikos turnyro organizavimo, užduočių rengimo ir jų sprendimų vertinimo komisija.
 3. Fizikos turnyre gali dalyvauti visi norintieji. „Fizikos olimpo“ moksleivių dalyvavimas turnyre yra PRIVALOMAS, o fizikos turnyro užduočių atlikimas yra prilyginamas privalomiems mokyklos moksleivių tarpsesijiniams namų darbams, kurie yra vertinami pažymiais, o pažymiai įrašomi į asmenines moksleivių mokymosi vertinimo knygeles. Fizikos turnyre negali dalyvauti jo užduočių rengėjai ir užduočių sprendimų vertintojai.
 4. Metinį Fizikos turnyrą sudaro 15 skirtingų užduočių, skelbiamų „Fizikos olimpo“ interneto svetainėje www.olimpas.lt pirmadieniais kas 3 savaitės. Pirmoji naujo turnyro užduotis skelbiama pirmąjį liepos pirmadienį, o paskutinė – kitų metų gegužės mėnesį. Jei numatomo užduoties skelbimo pirmadienis yra ne darbo (šventinė) diena, nauja užduotis skelbiama pirmą darbo dieną po to pirmadienio. 
 5. Fizikos turnyras dalinamas į du papildomai atskirai vertinamus etapus – dalis: pirmąją turnyro dalį, arba STARTĄ, sudaro 8 užduotys, skelbiamos ir sprendžiamos tais pačiais – Fizikos turnyro pradžios – kalendoriniais metais, o antrąją turnyro dalį, arba FINIŠĄ, sudaro likusios 7 turnyro užduotys.
 6. Pirmasis užduoties sprendimo atsiuntimas automatiškai reiškia jo siuntėjo registravimąsi dalyvauti fizikos turnyre. Siunčiant pirmosios užduoties sprendimą BŪTINA PARAŠYTI savo vardą ir pavardę arba slapyvardį (pseudonimą), jeigu iki galutinio vertinimo ir apdovanojimo norima išlikti nežinomam. Mokinys ar studentas registracijai turi PARAŠYTI savo amžių pilnais metais ir mokyklos, kurioje mokosi, pavadinimą bei klasę (kursą), o aukštosios mokyklos absolvento, fizikos mokytojo, mokslininko, dėstytojo ar fizikos mėgėjo, kuriam fizika – hobi, prašoma parašyti savo darbo pobūdį (pareigas). Pradėti dalyvauti fizikos turnyre galima bet kuriuo metu, pradedant spręsti užduotis, kurių sprendimų atsiuntimo terminai dar nesibaigę.
 7. Fizikos turnyro dalyviai kiekviename užduočių sprendimų lapo viršutinėje dalyje privalo pasirašyti savo tikruoju vardu ir pavarde arba slapyvardžiu (pseudonimu). Fizikos turnyro dalyvių, sprendimų neparašiusių šių privalomų duomenų, sprendimai bus laikomi neatsiųstais ir nebus vertinami.
 8. Fizikos turnyro dalyvių užduočių sprendimai turi būti rašomi ir siunčiami pagal šių Fizikos turnyro rengimo sąlygų 1-ajame priede nustatytus reikalavimus. Dalyvių užduočių sprendimai turi būti išsiųsti fizikos turnyro rengėjui prie kiekvienos užduoties sąlygos pateikiamu adresu iki ten pat nurodyto jos sprendimų atsiuntimo termino. Vienos Fizikos turnyro užduoties sprendimo terminas yra iki 4 kalendorinių savaičių (28 dienų) nuo užduoties paskelbimo dienos.
 9. Kiekvienas atsiųstas užduoties sprendimas vertinamas 10 balų skalėje, vieno ženklo po kablelio tikslumu: visiškai geras sprendimas vertinamas 10 balų, o sprendimas su padarytomis klaidomis vertinamas mažesniais balais, remiantis kiekvienai užduočiai nustatytais vertinimo kriterijais.
 10. Fizikos turnyro dalyvių užduočių sprendimų vertinimai skelbiami interneto svetainėje www.olimpas.lt, nenurodant dalyvių tikrų vardų, pavardžių ar pseudonimų: kiekvienam dalyviui suteikiamas viešai neskelbiamas skaitmeninis kodas – eilės numeris. Fizikos turnyro dalyviui suteiktas skaitmeninis kodas nusiunčiamas jam asmeniškai tuo adresu, iš kurio jis siunčia užduočių sprendimus.
 11. Kiekvienais metais tų metų fizikos turnyro nugalėtojai skelbiami ir garbingais titulais bei vertingais prizais apdovanojami birželio mėnesį, „Fizikos olimpo“ mokslo metų baigimo renginio metu. Pagrindinis fizikos turnyro prizas, įteikiamas dalyviui, tų metų fizikos turnyre geriausiai iš visų dalyvių atlikusiam skelbtas užduotis ir surinkusiam bendrą didžiausią sprendimų vertinimų balų sumą, yra ASMENINIS NEŠIOJAMASIS KOMPIUTERIS.
 12. Fizikos turnyro rengimo sąlygos jo rengėjo gali būti keičiamos ir pildomos, apie tai informuojant interneto svetainėje www.olimpas.lt.

 

Šis tekstas interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiamas nuo 2007 08 31.

Tekstas iš dalies taisytas, pildytas 2007 10 16, 10 19, 11 08, 11 27, 11 30, 2008 01 29, 04 18, 06 06, 06 26, 07 15, 10 28, 12 02, 12 17, 2009 04 15, 07 07, 2013 11 25, 2022 10 25, 10 27.