34-oji RESPUBLIKINĖ JAUNŲJŲ fizikų olimpiada

1986 m., Raseiniai 

 

 

UŽDUOTYS IR SPRENDIMAI: 

IX klasė  X klasė  XI klasė

Olimpiadai uždavinius rekomendavo Lietuvos TSR Mokslų Akademijos ir aukštųjų mokyklų darbuotojai, o juos atrinko ir olimpiadai parengė:

Teorines užduotis IX klasei P. Bogdanovičius,  P. Vaitiekūnas – LTSR Mokslų Akademijos Fizikos institutas; X klasei – R. Baubinas, E. Kuokštis, A. Kazlauskienė, J. Storasta – Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas, XI klasei – J. Martišius, V. Kaminskas, V. Kaveckis, D. Grabauskas, G. Leonavičius – Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas.

Eksperimentines užduotis IX klasei parengė J. Semionovas, A. Bogdanovičius, VISI; XI klasei – A. Medeišis, R. Vaitkus, VVU; XII klasei – A. Kiveris, VPI.

 

1986-ųjų metų respublikinė jaunųjų fizikų olimpiada įvyko Raseiniuose. Joje dalyvavo 49 devintokai, 46 dešimtokai, 45 vienuoliktokai, tarp jų kiekvienoje klasėje – 20% kaimo mokyklų mokinių.

Olimpiados rezultatai parodė, kad daug dirbama gilinant moksleivių žinias iš fizikos Vilniaus 7-osios, 9-osios, 40-osios, 41-osios, 45-osios, Šiaulių 9-osios, J. Janonio, 14-osios, Tauragės 1–osios, Ukmergės 1-osios, 4–osios, Radviliškio 3–osios, Druskininkų 3–osios, Kauno J. Aleksonio ir kitose vidurinėse mokyklose.

Mokiniai moka pagrindinius dėsnius ir formules, kūrybiškai jas taiko sprendžiant uždavinius, atliekant eksperimentinius uždavinius.

Pateiksime lentelę, kurioje duodamas visų dalyvių surinktų balų sumos santykis su maksimaliai galimu surinktų balų suma:

 

9 kl.

10 kl. 

11 kl.

Teorinis etapas

33,2

36,2

31,1

25 – ių geriausių dalyvių teoriniame ir eksperimentiniame etapuose (%)

44,0

50,4

42,8

Daugiausia balų teoriniame etape devintokų tarpe surinko Vilniaus 7–osios vid. m-klos moksleivis J. Juodviršis (15 iš 20 galimų), dešimtokai A. Beržanskis (Tauragės 1 vid. m-kla), ir G. Vilkelis (Vilniaus 45–oji vid. m-kla) surinko po 21 balą iš 25 galimų, Vilniaus 7–osios vid. m–klos 11 klasės mokiniai G. Gegžna – 26,5 balo, I. Matulionis 25 balus iš 27 galimų. Apskritai rezultatai galėtų būti geresni. Moksleiviai turėtų tvirčiau mokėti šiluminius reiškinius, statikos elementus, Džaulio – Lenco dėsnį, jėgas, judėjimą apskritimu. Dabar jie pasimetė, nesusiorientavo ir neparodė reikiamo kūrybiškumo sprendžiant rečiau sutinkamo tipo uždavinius. Sunkiau sekėsi spręsti uždavinius, parinktus iš anksčiau išeitos medžiagos. O tai buvo daroma siekiant suvienodinti lietuvių ir rusų dėstomąja  kalba mokyklų kursą.

Po teorinių užduočių sprendimo, 25 mokiniai iš kiekvienos klasės atliko eksperimentinius uždavinius. Čia pasižymėjo Vilniaus 7–osios, 9–osios, 41–osios, 45–osios, Alytaus 2–osios, Šiaulių 9–osios, 14–osios, Kauno 2–osios, J. Aleksonio  vid. m–klų auklėtiniai.

Jaunieji fizikai, kurie nepateko į eksperimentinį etapą, dalyvavo viktorinoje. Vadovaujant Šiaulių J. Janonio vid. m–klos mokytojai R. Bučinskienei ir jai talkinant Šiaulių 10–osios vid. m–klos mokytojai R. Kasperavičienei, mokiniai atsakinėjo į klausimus, aiškino eksperimentines užduotis, atliko praktinius darbus. Sumaniausi ir išradingiausi apdovanoti prizais.

Atlikus visas užduotis, paaiškėjo 34–osios respublikinės jaunųjų fizikų olimpiados nugalėtojai. Jais tapo Vilniaus 9–osios vid. m–klos devintokas V. Mickūnaitis (mokytojas A. Basijokas), Tauragės 1–osios vid. m–kos 10 klasės mokinys A. Beržanskis (mokytojas L. Bugenis), Vilniaus 45–osios vid. m–klos tos pačios klasės mokinys G. Vilkelis (mokytojas P. Jonušas), Vilniaus 7–osios vid. m–klos vienuoliktokai G. Gėgžna ir I. Matulionis (mokytoja I. Gilienė), Šiaulių 9–osios vid. m–klos abiturientas E. Žąsinas (mokytoja J. Benokraitienė).

Du Vilniaus 7–osios vid. m-klos vienuoliktokai G. Gėgžna ir I. Matulionis, buvę trejus metus prizininkais, tapo 34–osios respublikinės jaunųjų fizikų olimpiados laureatais. Prizininkai ir dar 30 gerai pasirodžiusių olimpiadoje moksleivių apdovanoti Lietuvos TSR švietimo ministerijos pagyrimo raštais. Džiugu, kad 67% prizininkų – fotoniečiai.

Komandinėje įskaitoje I laipsnio diplomais apdovanoti Vilniaus miestas, Tauragės ir Ukmergės rajonai, II laipsnio diplomas įteiktas Šiaulių miestui, Klaipėdos ir Zarasų rajonams, III laipsnio diplomas – Kauno miestui ir Radviliškio rajonui.

Svetingi šeimininkai pasirūpino, kad olimpiados dalyviai ir jų mokytojai turiningai praleistų laisvalaikį. Lankytasi Raseinių siuvimo gamybiniame susivienijime „Šatrija“, Raseinių melioracijos statybos montavimo valdyboje, kryžkalnyje.

Jaunųjų fizikų olimpiadose organizuojamos mokslinės – metodinės konferencijos. Jų tikslas – suteikti dalykinę ir metodinę paramą mokytojams. VVU profesorius J. Grigas, Lietuvos TSR MA Puslaidininkių fizikos instituto fizikos–matematikos mokslų daktaras V. Dienys, fizikos – matematikos mokslų kandidatas S. Šalavėjus skaitė pranešimus apie ypač svarbias ir įdomias fizikos problemas: segnetoelektrikų optinius ir mikrobanginius tyrimus, jų savybes ir praktinius taikymus, puslaidininkių fiziką, debesų fiziką, ekologines problemas. Mokytojai supažindinti su naujomis fizikos programomis, su fizikos stojamuoju egzaminu į VVU, naudojant elektronines skaičiavimo mašinas. 

 

A. Gumbelevičienė,

RMTI fizikos ir astronomijos kabineto vedėja

 

 

Informacija skelbiama iš leidinio:

34-OJI JAUNŲJŲ FIZIKŲ OLIMPIADA. Parengė V. Dienys, Lietuvos TSR MA Puslaidininkių fizikos instituto direktoriaus pavaduotojas, fizikos-matematikos mokslų daktaras.

© Respublikinis mokytojų tobulinimosi institutas, 1987

 

 

Pastaba: ši informacija interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiama nuo 2007 02 28.